RODO

2023-05-30 07:33:17

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) jest Łukasz Poźniak prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu Art. 5 punkt 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców Dz.U. 2023.221 z dn. 6 marca 2018 r. pod adresem ul. Kazimierza Deyny 2 05-850 Ołtarzew (dalej jako „Administrator”).

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie:

a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

(i) przeszukiwania ofert pracy, w tym wyszukiwania ofert na mapie;
(ii) korzystania z formularzy kontaktowych;
(iii) udziału w procesie rekrutacyjnym;
(iii) umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu;

b) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem;

c) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

(i) marketingu produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług;
(ii) korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Portalu, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest opieka nad użytkownikami Portalu oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
(iii) obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń.

3. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Portalu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

Dane osobowe w związku z wykorzystywaniem przez Administratora infrastruktury informatycznej oraz narzędzi do analizy i śledzenia ruchu mogą zostać przekazane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, np. do Google LLC oraz Oracle America, Inc. Jako właściwy środek ochrony danych, administrator danych zgodził się na standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO z dostawcami tych usług. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu_en.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez określony czas, który jest niezbędny do realizacji celu, dla którego dane są przechowywane, lub do momentu wymaganego przez prawo, w szczególności do przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym przechowywania dokumentów księgowych.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzy zgłoszenia na szkolenie lub umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Portalu, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia tych usług, chyba że zdecydują się Państwo z nich zrezygnować.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, będziemy przechowywać dane do momentu jej wycofania. Zawsze istnieje możliwość wycofania udzielonej zgody w serwisie, włączając zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez podmioty współpracujące z Administratorem. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przestaniemy przetwarzać dane, jeśli skutecznie zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

5. Przysługujące prawa

Prawo dostępu do danych

Posiadają Państwo prawo uzyskać informacje dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat, włącznie z kopią tych danych.

Prawo do sprostowania danych

Posiadają Państwo prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W przypadku celów przetwarzania mają Państwo prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas w następujących sytuacjach:

        Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

        wycofali Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania,

        zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie ma prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, lub sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego,

        dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

        dane osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawnie przewidziany przez prawo Unii Europejskiej lub krajowe,

        dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych

Posiadają Państwo prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Państwa w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli żądają Państwo przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, jeśli jest to technicznie możliwe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Posiadają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

        kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

        przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania,

        nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

        wniesiono Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec takiego przetwarzania, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody

Posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres: iod@multizawodowi.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Kazimierza Deyny 2, 05-850 Ołtarzew.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pliki cookies

Czym są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania Portalu. Są one wysyłane przez serwis internetowy do Twojej przeglądarki. Każdy plik cookie zawiera anonimowy identyfikator, który pozwala na identyfikację urządzenia, na którym został zapisany, przez określony czas (po tym czasie plik cookie zostaje usunięty). Pliki cookies są wykorzystywane w celu rozpoznania Twojego urządzenia, poznania Twoich preferencji oraz gromadzenia informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na Portalu.

Jakich plików cookies używamy?

Możemy używać następujących rodzajów plików cookies:

Sesyjne pliki cookies – są przechowywane w pamięci przeglądarki tylko do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Pliki cookies sesyjne są ważne tylko podczas jednej sesji przeglądarki i są usuwane po jej zamknięciu. Są one niezbędne do zapewnienia poprawnego działania niektórych funkcjonalności Portalu. Dzięki nim możliwe jest na przykład zapamiętanie stanu logowania, zawartości koszyka lub preferencji językowych podczas jednej sesji przeglądarki.

Stałe (trwałe) pliki cookies – są przechowywane w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres i mają na celu ułatwienie korzystania z Portalu. Dzięki nim możliwe jest zapamiętanie wybranych ustawień, takich jak preferowana rozdzielczość ekranu czy układ treści na stronie internetowej. Stałe pliki cookies mogą mieć różne zastosowania i służą do przechowywania preferencji oraz wyborów użytkownika podczas korzystania z Portalu. Dzięki nim nie musisz za każdym razem wprowadzać tych informacji od nowa.

Własne pliki cookies (first party cookies) – są zapisywane przez obecnie przeglądaną stronę internetową. Służą poprawie jakości korzystania z Portalu.

Pliki cookies stron trzecich (third party cookies) – są wykorzystywane przez strony trzecie, jak Google lub portale społecznościowe, w celu śledzenia Twoich wizyt na różnych stronach internetowych, na których zamieszczane są reklamy.

Pliki cookies używane przez Portal można podzielić na następujące kategorie:

A. Pliki cookies konieczne;

Pliki cookies konieczne: Zawsze Aktywne

Bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Twoje dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 (1) f) RODO. Możesz wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz w praktyce uniemożliwi to korzystanie z naszej strony internetowej bądź znacznie to utrudni.

B. Pliki cookies opcjonalne:

Te pliki umożliwiają np. automatyczne logowanie użytkownika bez konieczności podawania za każdym razem nazwy użytkownika i hasła. Ich używanie jest opcjonalne, jednak w przypadku ich zablokowania, wymienione powyżej mechanizmy nie będą działać.

Jak długo przechowujemy pliki cookies?

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

Jak zarządzać plikami cookies?

Należy pamiętać, że jeśli nie wrazisz zgody na działanie plików cookies, nie będziesz w stanie w pełni korzystać z niektórych elementów Portalu np. nie będziesz mógł zalogować się i odpowiadać na ogłoszenia, lub tworzyć nowych ogłoszeń.

Należy pamiętać o skonfigurowaniu przeglądarek na różnych urządzeniach, takich jak tablety, smartfony i komputery. Konfiguracja przeglądarek może różnić się w zależności od używanej platformy, dlatego warto zapoznać się z sekcją "Pomoc" w danej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak dokładnie ją skonfigurować i skorzystać z dostępnych opcji. Tam znajdziesz szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące konfiguracji przeglądarki na danym urządzeniu. Ważne jest, aby odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki do swoich preferencji i potrzeb, aby zapewnić sobie wygodne i bezpieczne korzystanie z internetu na różnych urządzeniach.

7. Zmiany w Polityce prywatności

Aby zagwarantować zgodność Polityki prywatności Portalu z obowiązującymi przepisami prawa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, gdy konieczne są zmiany w Polityce prywatności w celu objęcia nowych lub zmienionych produktów lub usług oferowanych przez Portal. Naszym celem jest zapewnienie pełnej zgodności z aktualnymi przepisami prawnymi oraz ochrona prywatności użytkowników, dlatego podejmujemy działania mające na celu dostosowanie Polityki prywatności do obowiązujących wymogów.

 

Procedura

Status procedury

Funkcja procedury

RODO

Zasady retencji danych

Wymagany

W jaki sposób i kiedy usuwamy niepotrzebne już dane osobowe

Art. 5 ust. 1 lit. e)

Zasady privacy by design i privacy by default

Wymagany

W jaki sposób zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i prawa do prywatności np. przy nowych projektach IT

Art. 25

Struktura organizacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Wymagany

Kto i za co odpowiada w zakresie funkcjonowania systemu RODO (np. IOD, ASI etc.).

Art. 24 ust. 1, Art. 32 ust. 1

Procedura nadawania upoważnień

Wymagany

W jaki sposób, na jakich zasadach i komu nadajemy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Art. 29

Procedura szkoleń

Mocno zalecany

W jaki sposób szkolimy personel uczestniczący w przetwarzaniu danych

Art. 39

 

Postępowanie z incydentami ochrony danych osobowych

Wymagany

Kto i w jaki sposób reaguje na incydenty ochrony danych osobowych

 

Art. 33

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA)

Wymagany

Kiedy i w jaki sposób oceniamy skutki dla ochrony danych

Art. 35

Realizacja praw osób, których dane dotyczą

Wymagany

Kto i w jaki sposób realizuje prawa osób, których dane dotyczą

Art. 7 ust. 3,

 

Art. 12 – 22

Procedura audytu wewnętrznego

Mocno zalecany

Kto, w jaki sposób i kiedy kontroluje system ochrony danych osobowych w naszej organizacji.

Art. 24 ust. 1, Art. 32 ust. 1 lit. d), Art. 39 ust. 1 lit. b)

Kontrola podmiotów przetwarzających

Mocno zalecany

W jaki sposób i kiedy kontrolujemy procesorów

Art. 28 ust. 3 lit. h)

Opis środków bezpieczeństwa

Mocno zalecany

Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w sferze: organizacyjnej, technicznej, informatycznej

Art. 24 ust. 1, Art. 32 ust. 1

Plan ciągłości działania

Zalecany

Przygotowanie rozwiązań dla różnych zdarzeń mogących wpływać na ciągłość procesu biznesowego, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych

Art. 5 ust. 1 lit. f), Art. 32 ust. 1 lit. b)

Procedury IT

Mocno zalecane

Sposób zarządzania infrastrukturą IT w której dochodzi do przetwarzania danych osobowych

Art. 24 ust. 1, Art. 32