Regulamin

2023-05-17 08:11:30

1.      Postanowienia ogólne

1.1.   Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego MultiZawodowi.pl (dalej zwany "Serwisem") pod adresem https://multizawodowi.pl/  umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne przeglądanie ogłoszeń o pracy, aplikowanie na umieszczone ogłoszenia, tworzenie, edytowanie i usuwanie własnych profili oraz ocenianie profili pracodawców.

1.2.   Operatorem serwisu MultiZawodowi.pl jest Łukasz Poźniak prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu Art. 5 punkt 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców Dz.U. 2023.221 z dn. 6 marca 2018 r. pod adresem ul. Kazimierza Deyny 2 05-850 Ołtarzew (dalej jako „Administrator”).

1.3.   Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

1.4.   Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności. W przypadku rejestracji/założenia profilu obowiązkowe jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacja warunków Regulaminu

1.5.   Serwis udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”). Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora.

1.6.   Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora, o ile czynności te nie wynikają ze specyfiki i celu Serwisu a to w szczególności:

1.7.  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jej części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

1.8.  rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie treści, chyba że w Regulaminie zastrzeżono inaczej,

1.8.1.     pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

1.8.2.     Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (wliczając w to grafikę, teksty, układ treści i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników lub podmiotów trzecich korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez wyraźnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2.      Przeglądanie ogłoszeń o pracę

2.1.   Użytkownicy Serwisu mogą nieodpłatnie przeglądać ogłoszenia o pracę zamieszczone przez pracodawców.

2.2.   Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń ani za jakość ofert pracy.

2.3.   Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, baz danych czy innych treści cyfrowych, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.

3.      Tworzenie i usuwanie profilu

3.1.   Użytkownicy Serwisu mają prawo utworzyć własny profil, który będzie zawierał informacje o nich samych, takie jak podstawowe dane osobowe, Imię, nazwisko, wiek,  doświadczenie zawodowe, wykształcenie itp.

3.2.   Użytkownik ma prawo usunąć swój profil w dowolnym momencie.

3.3.   Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji przy tworzeniu profilu.

3.4.   Proces rejestracji jest wymagany do korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.

3.4.1.     Użytkownik przeprowadza rejestrację w Serwisie z wykorzystaniem dedykowanego formularza.

3.4.2.     Użytkownik loguje się do Serwisu z wykorzystaniem adresu e-mail i hasła ustalonego podczas rejestracji.

3.4.3.     W ramach rejestracji i założenia Konta może być wymagane od Użytkownika udostępnienie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adresu zamieszkania (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto).

3.4.4.     Do momentu zakończenia rejestracji może ona być przerwana w każdej chwili. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć poszczególne dane lub zamknąć aplikację. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik może w każdej chwili zmienić dane. Lub usunąć konto

3.4.5.     Użytkownik zarejestrowany posiada możliwość dostępu do danych zgromadzonych w Serwisie

4.      Ocena profili pracodawców

4.1.   Użytkownicy mają możliwość oceniania profili pracodawców na podstawie swoich doświadczeń.

4.2.   Ocenianie powinno być dokonywane w sposób rzetelny i obiektywny, oparty na faktach i doświadczeniach użytkownika.

5.      Zabrania się wysyłania spamu

5.1.   Użytkownikom zabrania się wysyłania niechcianych wiadomości o charakterze reklamowym (spam).

5.2.   Serwis podejmie wszelkie możliwe środki w celu zapobiegania i zwalczania spamu.

5.3.   Wysyłanie wiadomości o charakterze reklamowym (spam) jest uznawane za naruszenie regulaminu i może skutkować zablokowaniem profilu użytkownika.

6.      Zabrania się manipulowania ocenami pracodawców

6.1.   Użytkownikom zabrania się manipulowania ocenami i komentarzami dotyczącymi profili pracodawców.

6.2.   Manipulowanie ocenami jest uznawane za naruszenie regulaminu i może skutkować zablokowaniem profilu użytkownika.

7.      Zabrania się używania słów niecenzuralnych

7.1.   Użytkownikom zabrania się używania wulgaryzmów, obraźliwych słów, treści o charakterze dyskryminacyjnym lub nieodpowiednich.

7.2.   Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia treści naruszających ten zakaz oraz podejmowania dalszych działań, włącznie z zablokowaniem konta użytkownika.

8.      Prawo moderowania opinii

8.1.   Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania opinii oraz komentarzy dotyczących profili pracodawców.

8.2.   Decyzje dotyczące moderacji opinii podejmowane są przez Właściciela Serwisu według własnego uznania

9.      Utworzenie profilu firmy

9.1.   Pracodawcy mają prawo utworzyć profil swojej firmy w Serwisie, zawierający informacje o działalności firmy, opis stanowisk pracy, grafikę firmową oraz logotyp.

9.2.   Pracodawca oświadcza, że jest właścicielem zamieszczanych w profilu zdjęć oraz logotypu i posiada niezbędne prawa do ich publikacji.

9.3.   Pracodawca zgadza się na wyświetlanie logotypu i zdjęć przez Serwis w kontekście promocji firmy i ogłoszeń o pracę.

10.   Umieszczanie ogłoszeń o pracę

10.1.                 Pracodawcy mogą umieszczać ogłoszenia o pracę w Serwisie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

10.2.                 Jako Ogłoszenie rozumiane jest przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.

10.3.                 Ogłoszenia powinny być zgodne z prawem, zawierać rzetelne informacje o oferowanych stanowiskach pracy i spełniać standardy etyczne.

10.3.1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik loguje się w Serwisie, a następnie wypełnia dedykowany formularz ogłoszenia dostępny po wybraniu opcji „Dodaj ogłoszenie”.

10.3.2. Treść Ogłoszenia musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz zgodna z wybraną kategorią.

10.3.3. oferować świadczenia usług lub poszukiwać kandydatów do pracy o charakterze seksualnym.

10.3.4. Ogłoszenia publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści:

10.3.4.1.      nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,

10.3.4.2.      obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

10.3.4.3.      pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

10.3.4.4.      znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,

10.3.4.5.      propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,

10.3.4.6.      naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

10.3.4.7.      mających charakter bezprawny,

10.3.4.8.      posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,

10.3.4.9.      zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.

10.3.5.   Utworzone przez Użytkownika Ogłoszenie nie podlega weryfikacji przez Usługodawcę. Jednakże w przypadku stwierdzenia niezgodności treści Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu Użytkownik jest informowany o konieczności edycji Ogłoszenia. W przypadku braku reakcji ze strony Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do samodzielnego usunięcia ogłoszenia

10.3.6. Ogłoszenie publikowane jest w Serwisie niezwłocznie po dodaniu przez Użytkownika. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z Serwisu.

10.3.7. Użytkownik posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego opublikowaniu.

10.3.8. Użytkownik z chwilą publikacji Ogłoszenia udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści Ogłoszenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie w Serwisie, a także u partnerów Administratora w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.

10.3.9. Licencja udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.

10.3.10.                   Licencja wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z Serwisu.

10.3.11.                   Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem kontaktuje się z publikującym bezpośrednio z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez publikującego Ogłoszenie. Administrator nie jest stroną umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w związku z Ogłoszeniem.

11.   Płatności

11.1.                 Publikacja Ogłoszenia w Serwisu jest możliwa po wykupieniu jednego z trzech dostępnych Pakietów:

a. Dwa tygodnie
b. Miesiąc
c. Miesiąc Premium

11.2.                 Zakup Pakietu jest możliwy po wypełnieniu formularza Ogłoszenia dostępnego w Serwisie.

11.3.                 Użytkownik może dokonać przedłużenia Ogłoszenia nie wcześniej niż po zakończeniu poprzedniego Pakietu

11.4.                 Użytkownik może dokonać bezpłatnie wznowienia Ogłoszenia, w sytuacji, gdy Ogłoszenie nie zostało usunięte przez Użytkownika, a od momentu jego wystawienia nie upłynęło 30 dni. Wznowienie oznacza ponowną publikację Ogłoszenia na czas pozostały do upływu okresu, na jaki zostało zakupione Ogłoszenie.

11.5.                 Wysokość opłat za poszczególne Usługi Odpłatne uzależniona jest od Kategorii, w której zostaje zamieszczone Ogłoszenie oraz od czasu trwania danej usługi i zostanie wskazana podczas procesu publikacji Ogłoszenia.

11.6.                 Rozpoczęcie świadczenia Usługi Odpłatnej nastąpi nie wcześniej niż po poprawnym zakończeniu płatności wybraną metodą płatności, lub po zaksięgowaniu środków na rachunku Multizawodowi.pl

11.7.                 Użytkownik będzie regularnie informowany w widocznym miejscu w Serwisie o aktualnych cenach wybranych Usług Odpłatnych. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

11.8.                 Opłata za wszystkie Usługi Odpłatne musi być dokonana z góry i jest warunkiem aktywacji tych usług. Aktywacja nastąpi po zaksięgowaniu pełnej płatności na rachunku Multizawodowi.pl.

11.9.                 Jeśli Użytkownik podczas zakupu zadeklaruje, że dokonuje zakupu jako podatnik VAT, Multizawodowi.pl wystawi mu fakturę VAT.

11.10.              Dla każdej usługi należy złożyć osobne żądanie wystawienia faktury VAT. Jeśli żądanie zostanie złożone po upływie 3-miesięcznego terminu, Multizawodowi.pl nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT.

11.11.              Faktury lub noty rozliczeniowe są dostępne w formie elektronicznej na Koncie Użytkownika w Serwisie. Akceptując Regulamin, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą o VAT.

11.12.              Multizawodowi.pl udostępnia Użytkownikowi faktury VAT lub noty rozliczeniowe w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność, integralność treści i czytelność faktur VAT, m.in. poprzez zapis w formacie pliku PDF oraz dostępność dla Użytkownika na Koncie, umożliwiając ich pobieranie.

11.13.              Użytkownik otrzymujący faktury VAT lub noty rozliczeniowe w formie elektronicznej jest odpowiedzialny za ich prawidłowe przechowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.14.              Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za Usługi Odpłatne za pomocą dostępnych metod płatności w Serwisie, zgodnie z informacjami podanymi na Koncie.

11.15.              Usługi płatności są realizowane przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych umów, w których Multizawodowi.pl nie jest stroną. Korzystanie z metod płatności udostępnianych w Serwisie wymaga zawarcia oddzielnej umowy z dostawcą usługi płatniczej i akceptacji jego regulaminu. Multizawodowi.pl nie jest stroną takiej umowy i nie ma wpływu na jej treść ani sposób jej realizacji. W przypadku problemów z płatnością, Użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim operatorem płatniczym. W wyjątkowych przypadkach Multizawodowi.pl może pomóc Użytkownikowi w rozwiązaniu problemu, ale nie ponosi odpowiedzialności za usługę płatniczą świadczoną przez zewnętrznego usługodawcę.

11.15.1.                   Regulamin zewnętrznego usługodawcy Blue Media S.A.: https://pomoc.bluemedia.pl/storage/pdf/regulamin_platnosci_-automatycznych_bluemedia.pdf

11.16.              W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu usunięcia go przez Użytkownika lub gdy pracownik zostanie zatrudniony, opłata za niewykorzystany okres Usług Odpłatnych będzie naliczana tak jak za cały okres publikacji Ogłoszenia.

11.17.              Ogłoszenia naruszające prawo lub postanowienia Regulaminu, np. dodane w niewłaściwej kategorii, podobne lub duplikaty, spam, obraźliwe lub naruszające prawa autorskie, będą usuwane. Opłata za emisję takiego Ogłoszenia oraz powiązane z nim Usługi Odpłatne nie będzie zwracana.

11.18.              W przypadku udzielenia po sprzedaży rabatów lub obniżek cen oraz w przypadku błędu w kwocie podatku na fakturze, Multizawodowi.pl wystawi Użytkownikowi korygującą fakturę VAT.

11.19.              Wystawienie faktury korygującej, o której mowa w punkcie 11.18, poprzedza przesłanie informacji przez Multizawodowi.pl dotyczącej obniżenia wynagrodzenia lub kwoty VAT. Jeśli obniżka wynika z rozpatrzenia pozytywnej reklamacji, taka informacja zostanie przekazana w odpowiedzi Multizawodowi.pl w sprawie reklamacji.

11.20.              Informacja o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie  11.18, jest przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba że Użytkownik w treści reklamacji zażąda przesłania odpowiedzi Multizawodowi.pl pocztą na podany adres korespondencyjny. W takim przypadku informacja zostanie wysłana zarówno drogą elektroniczną, jak i papierową.

11.21.              Przesłanie informacji o obniżeniu wynagrodzenia lub kwoty VAT, o której mowa w punkcie 11.18, nie wymaga akceptacji i oznacza spełnienie warunków takiej obniżki.

12.   Reklamacje

12.1.                 Użytkownik może kontaktować się z Multizawodowi.pl w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:

12.1.1.   pisemnej na adres: Łukasz Poźniak Multizawodowi.pl, ul. Kazimierza Deyny 2, 05-850 Ołtarzew;

12.1.2.   elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: multizawodowi.pl/?p=contact;

12.1.3.   telefonicznej pod numerem: +48 501 600 734

12.2.                 W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem Serwisu lub poszczególnych usług o charakterze technicznym, Użytkownik powinien skontaktować się w pierwszej kolejności z Zespołem Obsługi Klienta, podając niezbędne informacje identyfikacyjne dotyczące problemu.

12.3.                 Multizawodowi.pl dąży do świadczenia usług najwyższej jakości. Niemniej jednak, Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Multizawodowi.pl na podstawie Regulaminu.

12.4.                 Reklamację można złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie multizawodowi.pl/?p=contact lub pisemnie na adres Multizawodowi.pl po zakończeniu emisji Ogłoszenia.

12.5.                 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer ID Ogłoszenia, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie Użytkownika związane z reklamacją.

12.6.                 Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji nie pozwalają na jej rozpatrzenie, Multizawodowi.pl skontaktuje się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji, jeśli to konieczne dla rozpatrzenia reklamacji.

12.7.                 Multizawodowi.pl rozpatruje reklamację zgłoszoną przez konsumenta w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika Biznesowego zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od jej otrzymania.

12.8.                 Odpowiedź Multizawodowi.pl w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba że Użytkownik zażądał w treści reklamacji odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

12.9.                 Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.  Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

13.1.                Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie i bez podawania przyczyny.

13.2.                W celu rozwiązania umowy Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia Konta użytkownika w Aplikacji oraz deinstalacji Aplikacji z pamięci urządzenia mobilnego.

13.3.                Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym zablokowania dostępu do Aplikacji za 14-dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

13.4.                Usunięcie Konta użytkownika w Aplikacji skutkuje zaprzestaniem dostępu do uprzednio opłaconej subskrypcji po ponownej rejestracji i instalacji Aplikacji.

13.5.                Usługodawca ma możliwość wypowiedzenia świadczenia Usługi z zachowaniem terminu 10 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności:  korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem,  korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z jej celem, podanie nieprawdziwych danych Użytkownika potrzebnych do założenia Konta.

14.  Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

14.1.                Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

14.2.                W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3-4). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności
w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

14.3.                W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

14.4.                  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż subskrypcja aktywowana jest niezwłocznie po dokonaniu płatności co wiąże się z brakiem możliwości odstąpienia od umowy po jej aktywacji. Użytkownik może natomiast zrezygnować z odnowienia subskrypcji na zasadach określonych Regulaminem.

15.   Odpowiedzialność

15.1.                 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, informacji zamieszczonych w profilach użytkowników ani za działania użytkowników. Serwis informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych

15.2.                 Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko.

15.3.                 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców ani za jakość ofert pracy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań za pośrednictwem Serwisu.

15.4.                 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Serwis.

15.5.                 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

15.6.                 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu  wynikające z działania Urządzenia elektronicznego lub mobilnego Użytkownika.

15.7.                 Pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń, w tym za informacje o oferowanych stanowiskach pracy.

15.8.                 W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Serwisu, Serwis odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem odrębnych praw przysługujących konsumentom

16.   Zmiany w regulaminie

16.1.                 Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

16.2.                 Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o zmianach poprzez zamieszczenie aktualizacji regulaminu na stronie Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wejściu w życie zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację przez Użytkownika.

17.   Postanowienia końcowe

17.1.                 Niniejszy regulamin obowiązuje od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez użytkownika.

17.2.                 W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu użytkownika lub usunięcia jego profilu.

17.3.                 Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem właściwym dla miejsca siedziby Serwisu.

17.4.                 W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 Ostatnia aktualizacja 16.08.2023