Polityka Prywatności

2023-05-29 07:03:48

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób nasz Serwis internetowy gromadzi, przechowuje, używa i chroni dane osobowe użytkowników, którzy korzystają z naszych usług związanych z ofertami pracy. Zależy nam na ochronie prywatności naszych użytkowników i zapewnieniu im bezpiecznego środowiska podczas korzystania z naszego Serwisu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) jest Łukasz Poźniak prowadzący działalność nieewidencjonowaną w rozumieniu Art. 5 punkt 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców Dz.U. 2023.221 z dn. 6 marca 2018 r. pod adresem ul. Kazimierza Deyny 2 05-850 Ołtarzew (dalej jako „Administrator”). W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem także za pośrednictwem adresu email iod@multizawodowi.pl

Klauzula informacyjna RODO jest dostępna pod adresem: multizawodowi.pl/?p=rodo

Przetwarzane Dane osobowe w są objęte ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1.      Gromadzenie danych osobowych
Podczas korzystania z naszego Serwisu internetowego, gromadzimy pewne dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług związanych z ofertami pracy. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

1.1.   Imię i nazwisko: gromadzimy te dane w celu personalizacji doświadczenia użytkownika oraz identyfikacji użytkownika w systemie.

1.2.   Adres e-mail: gromadzimy adres e-mail w celu komunikacji z użytkownikiem, wysyłania powiadomień o ofertach pracy i innych istotnych informacji.

1.3.   Adres IP: rejestrujemy adresy IP w celach bezpieczeństwa, rozwiązywania problemów technicznych i analizy statystyk.

1.4.   Dane zawarte w przesłanym pliku CV: umożliwiamy użytkownikom przesłanie swojego CV w odpowiedzi na oferty pracy. Dane zawarte w pliku CV są przetwarzane w celu analizy kwalifikacji użytkownika w kontekście dostępnych ofert pracy.
e) Dane lokalizacyjne - system zapisuje wyłącznie współrzędne wierzchołków okna wyszukiwania: południowo-zachodni oraz północno-wschodni.

2.     Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie

3.      Użycie danych osobowych
Dane osobowe gromadzone przez nasz Serwis są wykorzystywane w następujący sposób:

3.1.   Personalizacja doświadczenia użytkownika: używamy danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, do personalizacji interakcji z naszym Serwisem.

3.2.   Powiadomienia o ofertach pracy: korzystamy z adresu e-mail użytkownika w celu wysyłania powiadomień o nowych ofertach pracy zgodnych z preferencjami użytkownika.

3.3.   Lokalizacja: używamy danych lokalizacyjnych w celu odnalezienia ofert pracy najbliższych użytkownikowi oraz w celach statystycznych.

3.4.   Statystyki: zapisujemy dane wyszukiwania użytkowników w celach statystycznych, aby analizować trendy, doskonalić nasze usługi i lepiej dostosowywać oferty pracy do potrzeb użytkowników.

3.5.   Technologia cookies: korzystamy z plików cookies w celu utrzymania sesji użytkownika i zapewnienia płynnego funkcjonowania Serwisu.

4.     Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

4.1.   świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, na podstawie
zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4.2.   rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

4.3.   obsługi procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

4.4.   archiwizacji danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

4.5.   kontaktu z użytkownikami, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4.6.   przesyłania informacji technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu i usług, z których korzysta użytkownik, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.      Udostępnianie danych osobowych

5.1.  Dane osobowe zebrane przez nasz Serwis nie są udostępniane firmom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Jednakże, w niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na podstawie prawa, postanowień sądowych lub w celu ochrony naszych praw i interesów.

5.2.  W przypadku aplikacji przez użytkownika na Ofertę Pracy, użytkownik zgadza się na udostępnienie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz pliku z CV firmie trzeciej, która zamieściła Ofertę Pracy.

6.      Bezpieczeństwo danych osobowych
Podjęliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe naszych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Wykorzystujemy zaawansowane techniki zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych, monitorowanie systemu i regularne audyty w celu ochrony danych osobowych.

6.1.  Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

6.2.  Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

6.3.  Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona wdraża wszystkie dokumenty wykorzystywane w prowadzeniu Polityki Bezpieczeństwa i zapewnia zgodność niniejszej Polityki z przepisami określającymi zasady przetwarzania danych osobowych, tj. w szczególności:
    1.    ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
    2.    rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
    3.    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6.4.  Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych w przypadku Przetwarzania danych osobowych w Systemie informatycznym

6.5.  Środki ochrony, zastosowane przez Administratora Danych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych, obejmują: środki fizyczne; środki techniczne; środki organizacyjne;

6.6.   Zastosowane środki ochrony fizycznej obejmują:
- budynki oraz wchodzące w ich skład pomieszczenia tworzące obszar Przetwarzania danych osobowych, zamykane są na czas nieobecności pracownika zatrudnionego przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
- do przechowywania Danych osobowych w części z pomieszczeń stanowiących obszar Przetwarzania danych osobowych wykorzystywane są zamykane półki

6.7.   Zastosowane środki techniczne obejmują następujące elementy:
- dane osobowe przechowywane są wyłącznie w formie zaszyfrowanej,
- logowanie do panelu administracyjnego Serwisu wymaga potwierdzenia drugim czynnikiem w formie karty inteligentnej zawierającej certyfikat bezpieczeństwa,
- do niszczenia Danych osobowych na nośnikach zastosowano niszczarki,
- sieć lokalna jest chroniona urządzeniami typu firewall,
- kopie awaryjne podlegają zapisaniu danych w formie zaszyfrowanej jako obraz maszyny wirtualnej,
- sprzęt służący do Przetwarzania danych osobowych posiada ochronę antywirusową,
- dostęp do komputerów oraz oprogramowania zabezpieczony jest hasłem BIOS, hasłem do systemu operacyjnego, oraz hasłem do systemów służących przetwarzania danych, wskazanych w załączniku nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa,

6.8.   Zastosowane środki organizacyjne obejmują następujące elementy:
- do obsługi systemów przetwarzających Dane osobowe dopuszczone są jedynie osoby na podstawie indywidualnych upoważnień,
- przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar przetwarzania danych osobowych, dopuszczalne jest tylko w obecności osoby zatrudnionej przy Przetwarzaniu
- osoby zatrudnione przy Przetwarzaniu danych osobowych obowiązane są do zachowania ich w tajemnicy w trakcie obowiązywania umowy o pracę bądź innej umowy łączącej je z Administratorem Danych jak i po jej rozwiązaniu,  
- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do Przetwarzania danych osobowych,
- zdefiniowano Instrukcję zarządzania Systemem informatycznym,
- w pomieszczeniach, w których przewiduje się przyjmowanie osób nieupoważnionych do Przetwarzania danych, monitory stanowisk komputerowych ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd w przetwarzane dane,
- pracownicy przetwarzający dane osobowe obowiązani są do prawidłowego ich zabezpieczania na swoich stanowiskach pracy.

7.      Prawa użytkowników
Użytkownicy naszego Serwisu mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W celu skorzystania z tych praw, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem dostępnych informacji kontaktowych.

8.     Użytkownicy zobowiązani są do: ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia; przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami; zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

9.      Zmiany w polityce prywatności
Niniejsza polityka prywatności może być okresowo aktualizowana w związku z wprowadzaniem zmian w naszych usługach lub przepisach prawnych. Zalecamy regularne zapoznawanie się z treścią polityki prywatności, aby być świadomym naszych praktyk i zabezpieczeń.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem obsługi klienta. Dziękujemy za korzystanie z naszego Serwisu.

Ostatnia aktualizacja 16.08.2023